Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „Uvjeti poslovanja”) utvrđuju prava i obaveze ugovornih strana koji proizlaze iz ugovora o kupnji sklopljenog između prodavatelja, Katkyn, s.r.o., sa sjedištem Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, MB: 54 684 790, upisanog u Trgovački registar koji se vodi na Općinskom sudu Bratislava I, Odjel: Sro, Uložak br.: 163551/B, OIB: 2121813067, pogon Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava (u daljnjem tekstu „prodavatelj”) i kupca – potrošača, čiji je predmet kupnja i prodaja robe na internetskoj stranici internet trgovine prodavatelja.

Ovi su uvjeti poslovanja važeći za kupnju u internetskoj trgovini www.medeigracke.hr i pobliže utvrđuju i definiraju prava i obaveze prodavatelja i kupca. Kao takvi neodvojiv su dio kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca.

Nadležno tijelo

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI, Slovačka tržišna inspekcija)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Inspektorat SOI za Bratislavski kraj)
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa (odjel za tehničku kontrolu proizvoda i zaštitu potrošača)

1.2 Pojam „kupac“, u ovom dijelu Općih uvjeta poslovanja, odnosi se na potrošača.

1.3 U ovim Općim uvjetima poslovanja potrošačem se smatra svaka fizička osoba koja prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora ne djeluje u okviru svojeg poslovanja, zvanja ili zanimanja. Prava i uvjeti poslovanja s pravnim osobama definirani su zasebno.

1.4 Kupac, odnosno potrošač, će prilikom kreiranja narudžbe navesti svoje ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail.

1.5 Ugovorne strane su suglasne su da kupac slanjem narudžbe prodavatelju potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete poslovanja kao pravomoćne odredbe kojima se vode svi kupoprodajni ugovori sklopljeni na svim internet trgovinama u vlasništvu prodavatelja, na temelju kojih prodavatelj dostavlja robu prezentiranu na danoj internetskoj stranici (u daljnjem tekstu „kupoprodajni ugovor“), i svi odnosi između prodavatelja i kupca, prvenstveno oni koji nastaju sklapanjem kupoprodajnog ugovora i reklamacijom.

1.6 Opći uvjeti poslovanja su neodjeljivi dio kupoprodajnog ugovora. Ukoliko prodavatelj i kupac sklope pisani kupoprodajni ugovor u kojem dogovore uvjete drugačije od onih navedenih u Općim uvjetima poslovanja, uvjeti iz ugovora imaju prednost nad Općim uvjetima poslovanja.

1.7 Svi ugovorni odnosi između prodavatelja i kupca sklopljeni su u skladu sa zakonskim propisima. ako je ugovorna strana potrošač u smislu § 52 odlomka 4 Zakona br. 40/1964 Građanskog zakonika („Občiansky zákonník“), ugovorni odnosi, koji nisu određeni Općim uvjetima poslovanja, vode se u skladu sa Zakonom br. 250/2007 o zaštiti potrošača („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) i Zakonom br. 102/2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe i pružanja usluga temeljom ugovora sklopljenih na daljinu izvan službenih prostorija prodavatelja i o izmjeni i dopuni nekih zakona („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ako je ugovorna strana poduzetnik, ugovorni odnosi koji nisu određeni Općim uvjetima poslovanja vode se u skladu sa Zakonom br. 513/1991 Poslovnog zakonika („Obchodný zákonník“).

Opći uvjeti poslovanja u skladu su s važećim izmijenjenim i dopunjenim zakonima Republike Slovačke, a to su:

Zakon br. 108/2000 o zaštiti potrošača prilikom prodaje kod kuće ili putem dostave

Zakon br. 22/2004 o internetskoj trgovini

2. Način sklapanja kupoprodajnog ugovora

2.1 Kupoprodajni ugovor sklapa se obvezujućim pristankom na sklapanje kupoprodajnog ugovora od strane kupca u obliku e-maila koji je kupac poslao, u obliku obrasca na internetskoj stranici prodavatelja koji je kupac ispunio i poslao te telefonskim pozivom kupca prodavatelju (u daljnjem tekstu „narudžba“).

2.2 Obvezujući pristanak kupca na narudžbu je e-mail potvrda koju prodavatelj šalje kupcu o prihvaćanju narudžbe, nakon prethodne poruke o zaprimanju narudžbe i nakon provjere dostupnosti robe, prodajnih cijena i termina dostave robe koju je naručio kupac, pod nazivom „potvrda narudžbe“. Ukoliko se otkrije da bi artikl ili artikli iz narudžbe imaju višu cijenu, prodavatelj je obvezan od kupca zatražiti suglasnost za promjenu cijene prema aktualnom cjeniku prije potvrđivanja narudžbe. Tek nakon što kupac da suglasnost za promjenu cijene, a prodavatelj pošalje potvrdu narudžbe smatra se da je ugovorni odnos sklopljen. Sve cijene za robu i usluge i sve naknade su na internet trgovini navedene s PDV-om. Automatski kreirana Potvrda o zaprimanju narudžbe iz sustava prodavatelja, koju će kupac dobiti na e-mail odmah nakon slanja narudžbe, ne smatra se obvezujućim prihvaćanjem ponude; navedena potvrdu je isključivo informativne naravi za obavještavanje kupca o primitku njegove narudžbe. Na e-mail adresu će se poslati i sve ostale informacije vezane uz njegovu narudžbu, ukoliko druge informacije budu potrebne.

Sve zaprimljene električne narudžbe smatraju se prijedlogom kupoprodajnog ugovora.

2.3 Obvezujuća potvrda narudžbe sadrži podatke o nazivu i specifikaciji robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora, podatke o cijeni robe i/ili drugih usluga, podatak o roku isporuke robe, naziv i podatke o mjestu isporuke, podatke o cijeni, uvjetima, načinu i roku dostave naručene robe za kupca, podatke o prodavatelju (naziv društva, sjedište, MB, registracijski broj u sudskom registru) i druge podatke po potrebi.

2.4 Kupac može, elektroničkom poštom ili telefonom, u roku od 2 sata od slanja narudžbe prodavatelju poslati obavijest da želi stornirati narudžbu. Kupac je dužan u obavijesti navesti broj narudžbe, ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu i kod naručene robe. U slučaju da kupac stornira narudžbu prodavatelj mu neće obračunati nikakve povezane troškove. U slučaju da je kupac prodavatelju platio puni ili djelomičan iznos narudžbe prije nego ju je stornirao, prodavatelj će navedeni iznos vratiti u roku od 14 dana od storniranja narudžbe na bankovni račun kupca, osim ako nije dogovoreno drugačije.

2.5 Prema novoj odredbi Zakona br. 222/2004 o porezu na dodanu vrijednost (Z.z., o dani z pridanej hodnoty) od 1.1.2013. nije moguće mijenjati podatke navedene na ispostavljenom poreznom dokumentu (računu). Podaci na poreznom dokumentu (računu) mogu se mijenjati jedino u slučaju ako kupac robu još nije zaprimio niti platio.

2.6 U slučaju kada se provodi akcija prodaja robe na internetskoj stranici prodavatelj je u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja te s vezanim obvezujućim uvjetima određene akcije. U slučaju da je kupac naručio robu suprotno uvjetima navedene akcije prodavatelj ima pravu danu narudžbu stornirati. Kupac će biti informiran putem e-mail o tome da je njegova narudžba stornirana, a ukoliko je platio potpuni ili djelomičan iznos narudžbe isti će mu biti vraćen u roku od 14 dana na bankovni račun, osim ako nije dogovoreno drugačije.

2.7 Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da se upoznao s ovim Općim uvjetima poslovanja, s uvjetima postupka reklamacije te iste prihvaća. Osim toga kupac je svjestan da je slanje narudžbe povezano s obvezom plaćanja. Prije slanja narudžbe kupcu je omogućen uvid u ove Opće uvjete poslovanja i uvjete postupka reklamacije te se može sa svime upoznati. Kupac ne bi trebao imati troškove vezane za korištenje komunikacijskih sredstava na daljinu za sklapanje kupoprodajnog ugovora te se kupac ne protivi korištenju istih.

3. Prava i obaveze prodavatelja

3.1 Prodavatelj je dužan:

 1. na temelju narudžbe koju je potvrdio kupcu dostaviti robu u dogovorenoj količini, kvaliteti i roku,
 1. pripremiti robu za transport na način da se sačuvaju i zaštite stvari te organizirati transport na isti način,
 2. osigurati da se isporučena roba dostavi neoštećena te izvršiti važeće pravne propise, tj. kupcu najkasnije skupa sa robom u pisanom ili elektroničkom obliku izdati sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe te ostale dokumente u skladu s pravnim propisima (upute na danom jeziku, porezni dokument).

3.2 Prodavatelj ima pravo na to da mu kupac plati prodajnu cijenu za dostavljenu robu redovno i na vrijeme.

3.3 Prodavatelj ima pravo stornirati narudžbu, ako istu ne može dostaviti, zbog rasprodaje zaliha ili nedostupnosti robe, kupcu u roku navedenom u ovim Općim uvjetima poslovanja ili po cijene navedenoj na internet trgovini, osim ako s kupcem ne dogovori naknadno slanje. Kupac će biti obaviješten putem e-maila da je njegova narudžba stornirana, a u slučaju da je platio potpuni ili djelomičan iznos narudžbe isti će mu biti vraćen u roku od 14 dana na bankovni račun, osim ako je dogovoreno drugačije.

3.4 Društvo Katkyn, s.r.o. ima pravo provjeriti identitet kupca ili osobe koja će podići rubu osobno u poslovnici i to u slučajevima kada je iznos narudžbe plaćen unaprijed od strane kupca preko bankovne kartice, transakcijskog računa ili računa s valutom plaćanja.

4. Prava i obaveze kupca

4.1 Kupac je dužan:

 1. preuzeti kupljenu ili naručenu robu,
 2. platiti prodavatelju dogovorenu prodajnu cijenu u dogovorenom roku dospijeća uključujući i troškove dostave,
 3. ne oštetiti dobro ime prodavatelja na tržištu,
 4. potvrditi na otpremnici (ili na dostavnoj listi dostavne službe) preuzimanje robe svojim potpisom ili potpisom osobe koju je ovlastio za preuzimanje.

4.2 Kupac ima pravo da mu se roba dostavi u količini, kvaliteti, roku i mjestu koje su ugovorne strane dogovorile obvezujućim prihvaćanjem narudžbe

5. Uvjeti isporuke i plaćanja

5.1 Roba se prodaje u skladu s objavljenim modelima, katalogom, lecima s vrstama i modelima prodavatelja objavljenih na stranici internet trgovine prodavatelja.

5.2 Prodavatelj je dužan obraditi kupčevu narudžbu i poslati mu robu u roku od 30 dana od potvrde narudžbe od strane prodavatelja; kupac bez zadrške prihvaća navedeni rok dostave. U većini slučajeva roba se šalje odmah ili u razdoblju od 2 radna dana od potvrde narudžbe. Dostavu robe obavljaju dostavna društva tijekom radnih dana. Točan dan slanja i dostave robe bit će vam javljen putem e-maila.

5.3 Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu navedenom u potvrdi narudžbe, a koje je naveo kupac. U slučaju, kada kupac bez prethodnog pisanog raskidanja ugovora, ne preuzme robu u roku od pet radnih dana od isteka roka navedenog u kupoprodajnom ugovoru, obvezujućeg prihvaćanja prodavatelj ima pravo naplatiti svoje troškove u minimalnoj visini od 5,50 €, a maksimalno u visini stvarnog troška neuspješnog pokušaja dostave narudžbe. Pet radnih dana nakon dana kada je kupac trebao preuzeti robu prodavatelj ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i prodati robu trećoj osobi.

5.4 Prodavatelj ima pravo zatražiti od kupca da preuzme robu prije isteka roka dogovorenog u kupoprodajnom ugovoru.

5.5 Težina, dimenzije, boja, model i ostali podaci o robi iz kataloga, letaka i drugih pisanih izvora u vlasništvu prodavatelja mogu se razlikovati za ± 10 % od stvarne vrijednosti.

5.6 Mjesto za dostavu robe je mjesto navedeno u potvrdi narudžbe od strane kupca, osim ako ugovorne strane ne dogovore drugačije u kupoprodajnom ugovoru. Dostava robe se realizira tako što se roba predaje kupcu, u slučaju osobnog preuzimanja, ili trećoj osobi koja osigurava transport robe. 

5.7 U slučaju da prodavatelj dostavlja robu kupcu, na mjesto navedeno u kupoprodajnom ugovoru, kupac je dužan robu osobno preuzeti ili omogućiti da robu preuzme treća osoba koju je on opunomoćio za preuzimanje u slučaju kada ne može osobno preuzeti robu navedenu u kupoprodajnom ugovoru te potpisati protokol o dostavi i primopredaji robe. Treća osoba opunomoćena za preuzimanje robe navedene u kupoprodajnom ugovoru dužna je prodavatelju priložiti original ili kopiju kupoprodajnog ugovora, dokaz o plaćanju robe i pisanu punomoć. Ako bude potrebno ponoviti dostavu jer kupac nije bio prisutan na mjestu navedenom u kupoprodajnom ugovoru, sve vezane troškove pokriva kupac, što se prvenstveno odnosi na opetovanu dostavu robe na mjesto navedeno u kupoprodajnom ugovoru. Smatra se da je roba preuzeta kada se ispunjavaju svi uvjeti iz točke 10.2 ovih Općih uvjeta poslovanja.

5.8 Kupac je dužan provjeriti pošiljku, odnosno robu i pakiranje neposredno nakon dostave. Ukoliko kupac otkrije da je roba ili pakiranje mehanički oštećeno, dužan je to odmah obznaniti dostavljaču i u njegovoj prisutnosti provjeriti stanje robe. U slučaju da otkrije oštećenje robe, kupac je dužan odmah nakon preuzimanja robe napisati izvještaj o težini oštećenja robe (opis štete), čiju ispravnost treba potvrditi dostavljač. Nakon slanja takvog izvještaja prodavatelj, prodavatelj može, nakon rješavanja prijavljenog oštećenja, skupa sa dostavljačem ponuditi uklanjanje nedostatka na robi, popust na robu, a u slučaju neodstranjivih grešaka dostaviti kupcu novu robu.

5.9 Ukoliko prilikom dostave pošiljke dostavnim društvom otkrijete oštećenje pakiranja ili oštećenje s gubitkom sadržaja preporučujemo da ne preuzmete pošiljku, odnosno, možete pokušati riješiti slučaj na licu mjesta direktno s radnikom dostavnog društva ili pošte tako što ćete sastaviti izvještaj o šteti. U slučaju da preuzmete paket s oštećenjima ili oštećenjima i gubitkom sadržaja, molimo da nam to javite u roku od 24 sata od preuzimanja pošiljke od dostavnog društva. Kod sastavljanja izvještaja o šteti potrebno je imati oštećeni proizvod, omot pošiljke, dokument o preuzimanju pošiljke i dokument o nabavi – račun. Najbližu poslovnicu dostavnog društva naći ćete ovdje: www.geis.sk. Možete nas obavijestiti da ste sastavili izvještaj o šteti, u bilo kojoj poslovnici dostavljača, e-mailom na info@medeigracke.hr

5.10 Reklamacije mehaničkog oštećenja robe, koje nije bilo vidljivo prilikom preuzimanja pošiljke moraju se prijaviti odmah nakon preuzimanja pošiljke, a najkasnije 24 sata od dostave robe. Kupac ima obvezu dokazati da oštećenje nije bilo vidljivo, niti se moglo otkriti čak ni pri pažljivom pregledavanju proizvoda i pakiranja u skladu s točkom 5.8. Reklamacije naknadno otkrivenih grešaka mogu se slati samo ako kupac može dokazati da je navedena greška bila prisutna na proizvodu već u trenutku preuzimanja robe od dostavljača. Prije prvog korištenja kupac je dužan proučiti uvjete garancije uključujući i uputu za korištenje te se držati danih informacija.

5.11 Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe (osobnog ili ne) provjeriti kompletnost paketa. Ako je paket donio dostavljač, kupac mora na licu mjesta sastaviti izvještaj ukoliko nešto nedostaje u paketu. Prilikom osobnog preuzimanja kupac je dužan odmah provjeriti sadržaj paketa, naknade reklamacije se neće uvažiti.

5.12 Ukoliko prodavatelj ne dostavi robu u roku navedenom u točki 5.3 Općih uvjeta poslovanja, kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a prodavatelj je dužan kupcu vratiti plaćeni iznos u skladu s točkom 10.8 ovi Općih uvjeta poslovanja.

5.13 Kupac će u svakoj pošiljci dobiti račun skupa s robom u jednom paketu. Račun služi i kao garancija, stoga ga je bitno pospremiti za daljnje korištenje.

5.14 Načini plaćanja:

 • gotovinom prilikom preuzimanja robe u poslovnici,
 • kreditnom ili debitnom karticom preko interneta,
 • plaćanje pouzećem,
 • transakcijsko plaćanje.

5.15 Transakcijsko plaćanje unaprijed. Ako odaberete klasično transakcijsko plaćanje preko bankovnog računa automatski ćemo vam, na e-mail adresu koju ste naveli, poslati podatke za plaćanje. Ako vam u roku od 30 minuta od slanja narudžbe ne stigne e-mail s podacima, molimo da provjerite svoju neželjenu poštu ili nas kontaktirajte telefonom na broj naveden na našoj internetskoj stranici, a možete i e-mailom na info@medeigracke.hr. Nakon što evidentiramo uplatu na našem računu dobit ćete obavijest o slanju robe ili potencijalnim promjenama putem e-maila. Navedeni e-mail se šalje preko našeg automatiziranog sustava tijekom sljedećeg radnog dana. Prilikom transakcijskog plaćanja na rok dostave može utjecati datum zaprimanja uplate. Uplata mora biti zaprimljena i vidljiva na našem računu u roku od 30 dana nakon potvrde narudžbe, u protivnom će se slučaju dana narudžba smatrati storniranom. Prilikom osobnog preuzimanja robe potrebno je donijeti identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica).

5.16 Plaćanje bankovnom karticom preko interneta. Prilikom plaćanja karticom narudžbe se plaćaju preko GoPay platforme za internetsko plaćanje. Nakon što uplata bude vidljiva na našem računu zaprimit ćete e-mail istu obavijest o dostavi robe i potencijalnim promjenama. Taj e-mail šalje naš automatizirani sustav još istog radnog dana.

5.17 Prodavatelj ne odgovara za zakašnjelu dostavu robe uzrokovanu dostavnim društvom, niti u slučaju ako je adresa kupca kriva.

5.18 Nedostavljene pošiljke – nepreuzimanje pošiljke smatra se kršenjem Općih uvjeta poslovanja.

5.19 Ako kupac zatraži ponovno slanje pošiljke koju nije preuzeo, ukupnoj cijeni pošiljke će se pribrojiti i dodatna poštarina u iznosu odgovarajućem važećim troškovima poštarine navedenim u Općim uvjetima.

5.20 Ponovno slanje nepreuzete pošiljke obavit će se nakon zaprimanja uplate (transakcijski račun), odnosno, kupcu će se prvo na e-mail u PDF formatu poslati novi račun s valutom plaćanja od 5 dana.

5.21 Ako kupac ne plati račun u navedenom roku narudžba će se automatski stornirati. Kupac će biti obaviješten o storniranju narudžbe putem e-maila.

5.22 Navedeni kupac će daljnje narudžbe na internet trgovini moći realizirati samo uz plaćanje unaprijed ili uz uzajamni dogovor s prodavateljem. 

6. Prodajna cijena

6.1 Kupac je dužan platiti prodavatelju prodajnu cijenu robe, dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru i/ili navedenu u cjeniku prodavatelja važećem u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora, što uključuje i troškove dostave (u daljnjem tekstu „prodajna cijena“), gotovinom, u poslovnici prodavatelja; pouzećem dostavljaču na mjestu dostave; bezgotovinskom transakcijom na račun prodavatelja, naveden u obvezujućoj potvrdi narudžbe.

6.2 Ako kupac plati prodavatelju prodajnu cijenu bezgotovinskom transakcijom danom plaćanja se smatra dan kad je uplata postala vidljiva na računu prodavatelja.

6.3 Kupac je dužan platiti prodavatelju prodajnu cijenu za dogovorenu robu u roku navedenom u kupoprodajnom ugovoru, a najkasnije prilikom preuzimanja robe.

6.4 U slučaju da kupac prodavatelju plati prodajnu cijenu za robu iz kupoprodajnog ugovor, kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i zatražiti povrat novca u skladu s važećim pravnim propisima.

6.5 Troškovi sastavljanja i rastavljanja robe nisu obuhvaćeni u prodajnoj cijeni robe i prodavatelj nije dužan kupcu pružiti navedene usluge.

6.6 Sastavljanje i pokretanje robe ne spada u usluge koje se pružaju, a kupac izjavljuje da je upoznat s načinom pokretanja ovisno o prirodi proizvoda.

6.7 Sve akcije vrijede do isteka zaliha, osim ako je kod konkretnog proizvoda navedeno drugačije.

6.8 Akcije, kuponi za popuste i poklone i besplatni pokloni uz narudžbe ne mogu se međusobno kombinirati.

6.9 U slučaju kada je prodajna cijena za vraćenu ili reklamiranu robu ili robu kod koje je došlo do raskida ugovora plaćena od strane kupca pomoću poklon bona u potpunosti ili djelomično u kombinaciji s drugim financijskim sredstvima, prodavatelj će kupcu vratiti plaćeni iznos u istom obliku u kojem ga je kupac platio. Vrijednost vraćenih poklon bonova ne smije biti veća od vrijednosti poklon bona kojim je kupac platio robu. Ako vraćanje poklon bona nije moguće iz objektivnih razloga, primjerice zato što prodavatelj nema na raspolaganju poklon bon odgovarajućeg iznosa, prodavatelj će kupcu dati novčanu naknadu.

6.10 Prodavatelj ima pravo stornirati prijedlog narudžbe i raskinuti kupoprodajni ugovor, a kupac je svjestan da ponekad neće doći do međusobnog sklapanja kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja, uglavnom u slučajevima kada kupac naruči robu po cijeni koja je greškom objavljena na internetskoj stranici, zbog tehničke greške informacijskog sustava. U takvom slučaju prodavatelj informira kupca o tome što se dogodilo.

U slučaju kada se na internet trgovini www.medeigracke.hr uz neki proizvod pojavi evidentno pogrešna cijena, npr. ako se cijena za neki proizvod znatno razlikuje od uobičajene za takvu vrstu proizvoda ili se zbog greške u sustavu pokraj robe prikazuje cijena od „0 €“ ili „1 €“, prodavatelj nije dužan kupcu dostaviti robu po pogrešnoj cijeni, ali može kupcu ponuditi dostavu robe po ispravnoj cijeni.

6.11 Prodavatelj ima pravo promijeniti cijenu u slučaju promjene pravnih propisa, promjene valutnih tečajeva, u slučaju velikog inflacijskog skoka ili promjene cijene od strane proizvođača ili dostavljača robe. U tom slučaju kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor. 

6.12 Sve cijene robe i usluga na internet trgovini naznačene su s dodanim PDV-om u iznosu od 25%. Robu isporučujemo bez dodanog PDV-a svim poduzećima ili pravnim osobama koje su u sustavu PDV-a te imaju važeći identifikacijski broj za PDV.

7. Stjecanje vlasništva i prijenos opasnosti od štete na robi

7.1 Kupac stječe vlasničko pravo na robu tek kada u potpunosti plati prodajnu cijenu robe.

7.2 Opasnost od štete na robi prelazi na kupca u trenutku kada preuzme robu od prodavatelja ili, ako to ne učini na vrijeme, u trenutku kada mu prodavatelj omogući raspolaganje robom, prodavatelj robu ne preuzme.

7.3 Prikazani rekviziti na internet trgovini (lopte, lutke, autići, baloni, cvjetići, medvjedići, plišane igračke i sl.) smješteni pokraj i slikani skupa s proizvodom se ne dostavljaju – prodaju skupa s proizvodom, osim ako to nije specifično navedeno u nazivu proizvoda (npr. T-ball + novčanik, kolica s lutkom, Akcija: Nemo bazen s lopticama i sl.). Kupac ne može zahtijevati da mu se rekviziti dostave skupa s robom.

8. Postupak reklamacije (odgovornost za greške, garancija, reklamacije)

8.1 Prodavatelj odgovara za greške na robi, a kupac je dužan prodavatelju podnijeti reklamaciju bez odgode u skladu s postupkom reklamacije.

8.2 Reklamacije se rješavaju u skladu s važećim Postupkom reklamacije objavljen na internet stranici prodavatelja www.medeigracke.hr. Kupac slanjem obvezujuće narudžbe potvrđuje prodavatelju da je pročitao Postupak reklamacije, upoznao se s njegovim sadržajem i u potpunosti ga prihvaća te također potvrđuje da je bio ispravno informiran o uvjetima i načinu reklamacije robe, što uključuje informacije o tome gdje podnijeti reklamaciju i o popravcima koje pokriva garancija u skladu s § 18 odlomak 1 Zakona br. 250/2007 o zaštiti potrošača i promjeni Zakona Narodnog vijeća Republike Slovačke br. 372/1990 Zbornika o prijestupima (u daljnjem tekstu "Zakon").

8.3 Postupak reklamacije odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja preko internet trgovine prodavatelja.

8.4 Postupak reklamacije u ovom obliku vrijedi za sve poslovne slučajeve, osim ako su ugovorne strane dogovorile druge uvjete garancije.

8.5 Kupac ima pravo kod prodavatelja koristiti garanciju samo za robu koja ima greške za koje je odgovoran proizvođač, dostavljač ili prodavatelj. Roba također mora biti kupljena kod prodavatelja.

8.6 Kupac je dužan pregledati robu prilikom preuzimanja pošiljke, provjeriti je li pošiljka kompletna te je li sva roba obuhvaćena i u kakvom je stanju te bez odgode u roku od najviše 24 sata od preuzimanja prodavatelja obavijestiti o otkrivenim nepravilnostima preko reklamacijskog obrasca na našoj internet stranici. Ako to ne učini tijekom 24 sata može to učiniti tek nakon što dokaže da je roba imala te greške već prilikom preuzimanja. Pod relevantnim dokazom štete mislimo na „izvještaj o šteti“ od dostavnog društva, u suprotnom se slučaju ovakva reklamacije neće uvažiti.

8.7 U razdoblju u kojem vrijedi garancija kupac ima pravo na besplatno uklanjanje grešaka nakon što prodavatelju dostavi robu, uključujući i dodatke, dokumentaciju i uputu ovlaštenom zastupniku prodavatelja skupa s garancijom i dokazom o plaćanju. Rok od 30 dana za rješavanje reklamacije počinje teći tek od dana kada servis zaprimi sve potrebnu za procjenu i rješavanje reklamacije.

8.8 Ako roba pokazuje greške, kupac ima pravo pokrenuti postupak reklamacije u poslovnici prodavatelja u skladu s § 18 odlomkom 2 Zakona tako da nakon dogovora s prodavateljem dostavi robu na adresu Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava i ispuni obrazac za postupak reklamacije te ga dostavi prodavatelju. Izgled obrasca određuje prodavatelj te se primjer istoga može naći na internet stranici prodavatelja. Kupac je dužan u obrascu točno navesti vrstu i razmjer greške na robi, fotografije oštećenja ili čak kratki video. Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju i kod osobe koju je prodavatelj ovlastio kao garancijski servis (u daljnjem tekstu „ovlaštena osoba“). Popis ovlaštenih osoba naveden je u garantnom listu ili ga kupcu na zahtjev može poslati prodavatelj. Postupak reklamacije robe koja se može objektivno dostaviti prodavatelju počinje danom kad su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 1. kupac je prodavatelju dostavio ispunjen obrazac za podnošenje reklamacije,
 2. prodavatelj će prosuditi je li reklamacija opravdana ovisno o nedostatku na robi, te na temelju toga kupcu pošalje e-mail o načinu rješavanja reklamacije,
 3. u slučaju da je reklamacija opravdana prodavatelj će kupcu dostavnim društvom dostaviti novi dio proizvoda (novi proizvod),
 4. u slučaju potrebe prodavatelj će s kupcem dogovoriti dostavu reklamirane robe od kupca do prodavatelja,
 5. kupac nikada neće prodavatelju poslati robu koju reklamira bez da ga je prethodno o tome obavijestio.

Prodavatelj preporuča kupcu da, ukoliko šalje robu svakako osigura pošiljku. Prodavatelj neće preuzeti robu koja je poslana pouzećem ili na adresu različitu od one navedene u točki 8.8.

Robu koja se reklamira treba poslati u izvornom pakiranju ili u odgovarajućem transportnom omotu prikladnom za slanje krhke robe, treba je poslati sa svim dodacima te pošiljku označiti odgovarajućim simbolima, jer prodavatelj nije odgovoran za potencijalna mehanička oštećenja u transportu.

Početak postupka reklamacije je dan podnošenja reklamacije. Robu koja se reklamira nije potrebno dostaviti u sjedište prodavatelja, osim ako prodavatelj ili ovlaštena osoba ne odrede drugačije. U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite se društvu Katkyn, s.r.o. na broj telefona +421 944 627 725 ili e-mail adresu info@medeigracke.hr.

8.9 Prodavatelj je dužan primiti reklamaciju u poslovnici u kojoj je zaprimanje reklamacije moguće u skladu s § 18 odlomkom 2 Zakona.

8.10 Na mjestu određenom prema točki 8.9 ovih Općih uvjeta poslovanja za primanje reklamacije, prodavatelj je dužan osigurati prisutnost osobe koja može primati reklamacije u skladu s § 18 odlomkom 3 Zakona.

8.11 Kupac je dužan prodavatelju reklamirati greške na robi bez nepotrebno odgode, kako ni bi izgubio pravo na besplatno uklanjanje greške od strane prodavatelja.

8.12 Prodavatelj ili ovlaštena osoba izdat će kupcu potvrdu o rješavanju reklamacije robe u odgovarajućem obliku koji je odredio prodavatelj, npr. putem e-maila ili pisanim putem, a u kojem je obvezan točno označiti greške na robi u skladu s § 18 odlomkom 5 Zakona i obavijestiti potrošača o njegovim pravima koja proizlaze iz § 622 i § 623 Građanskog zakonika. Ako se reklamacija pokreče na daljinu, prodavatelj je dužan kupcu odmah dostaviti potvrdu o rješavanju reklamacije, ako nije moguće odmah poslati potvrdu ona se mora dostaviti bez nepotrebne odgode, najkasnije zajedno s dokumentom o rješavanju reklamacije; nije potrebno slati potvrdu o rješavanju reklamacije ako kupac može pokazati rješavanje reklamacije na drugi način.

8.13 Na temelju odluke kupca koji pokreće reklamaciju sukladno svojim pravima koja proizlaze iz § 622 i § 623 Građanskog zakonika, prodavatelj ili ovlaštena osoba dužni su odrediti način rješavanja reklamacije u skladu s § 2 točkom m) Zakona odmah, u težim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka reklamacije, i opravdanim slučajevima, pogotovo ako je potrebna komplicirana tehnička procjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana početka postupka reklamacije. Nakon određivanja načina rješavanja reklamacije prodavatelj ili ovlaštena osoba će reklamaciju riješiti odmah, u opravdanim slučajevima reklamacija se može riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili zamijeniti oštećenu robu za novu. Prodavatelj kupca obavještava o svršetku postupka reklamacije i rezultatu reklamacije na način kako su dogovorili (e-mailom ili preporučenim pismom) te kupcu skupa sa robom dostavlja i reklamacijski protokol (otpremnicu). Ako je kupac podnio reklamaciju tijekom prvih 12 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora prodavatelj može odbiti reklamaciju samo na temelju iskaza stručnjaka ili stajališta koje je objavila autorizirana, obaviještena ili akreditirana osoba (u daljnjem tekstu „stručno prosuđivanje robe“). Bez obzira na ishod stručnog prosuđivanja prodavatelj ne može od kupca zatražiti naknadu troškova za stručno prosuđivanje niti inih troškova povezanih sa stručnim prosuđivanjem robe.

Ako je kupac 12 mjeseci nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora podnio reklamaciju, a prodavatelj ju je odbio, osoba koja je riješila reklamaciju dužna je u dokumentu o rješavanju reklamacije navesti kome kupac može poslati robu na stručnu prosudbu. Ako kupac pošalje robu na stručnu prosudbu ovlaštenoj osobi navedenoj u dokumentu o rješavanju reklamacije, troškove stručnog prosuđivanja robe i sve druge vezane troškove snosi kupac bez obzira na ishod stručnog prosuđivanja. Ako kupac preko stručnog prosuđivanja dokaže odgovornost prodavatelja za reklamiranu grešku može ponovno pokrenuti postupak reklamacije; tijekom stručnog prosuđivanja robe ne teče razdoblje vrijednosti garancije za robu. Prodavatelj je dužan u roku od 14 dana od ponovnog podnošenja reklamacije kupcu nadoknaditi sve troškove za stručno prosuđivanje robe. Ponovno podnesena reklamacija ne smije se odbiti.

8.14 Kupac nema pravo podnijeti reklamaciju za greške na koje ga je prodavatelj upozorio tijekom sklapanja kupoprodajnog ugovora ili za koje je, s obzirom na okolnosti pod kojima je kupoprodajni ugovor sklopljen, morao znati.

Uvjeti reklamacije ne odnose se na darove koji se dobivaju uz robu.

8.15 Prodavatelj može uvijek umjesto uklanjanja greške, ukloniti dio s greškom i zamjeniti ga s ispravnim, ukoliko to kupcu ne predstavlja problem.

8.16 Kupac nema pravo koristiti garanciju kod prodavatelja ako:

 1. nije prezentirao garantni list, opremu ili dokumentaciju od robe,
 2. nije obavijestio prodavatelja o vidljivim greškama u roku od 24 sata od preuzimanja robe,
 3. istekne razdoblje valjanosti garancije za određenu robu,
 4. kupac uzrokuje mehanička oštećenja robe,
 5. se roba koristi u uvjetima za koje nije namijenjena kao što su izloženost vlazi, kemikalijama i mehaničkim utjecajima na prirodnu okolinu,
 6. se kupac nestručno ophodi prema robi i zanemaruje brigu o istoj,
 7. se roba ošteti zbog prekomjernog opterećenja ili se koristi u suprotnosti s uvjetima navedenim u dokumentaciji,
 8. se time krše opće uredbe, tehničke norma ili sigurnosni propisi EU,
 9. se roba oštetila zbog nepredvidivih okolnosti,
 10. se roba oštetila slučajnom greškom ili slučajnim propadanjem,
 11. je ne netko s robom nestručno rukovao, ako se roba oštetila u dostavi, ako se oštetila vodom, vatrom, statičkim elektricitetom, udarom munje ili višom silom,
 12. je neovlaštena osoba rukovala robom,
 13. se radi o proizvodima koji za funkcioniranje koriste akumulator ili razne vrste baterija, u tom se slučaju kvarenje akumulatora ili baterije korištenjem ne smatra greškom jer se radi o dijelovima kojima se svakodnevnim korištenjem skraćuje vijek trajanja.

8.17 Garancija se ne odnosi na oštećenja stvari (ili dijelova) uzrokovana normalnim korištenjem. Kraći rok trajanja ne možete smatrati greškom niti reklamirati.

8.18 U slučaju da roba prilikom preuzimanja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom (tzv. neslaganje s kupoprodajnim ugovorom), kupac ima pravo da mu prodavatelj besplatno i bez odgode stvar doveo u stanje koje odgovara kupoprodajnom ugovoru u skladu sa zahtjevima kupca tako što će robu ili zamijeniti ili popraviti. Ako tako nešto nije moguće, kupac može zatražiti odgovarajući popust ili raskinuti ugovor.

To ne vrijedi u slučaju ako je kupac prije preuzimanja robe znao ili sam uzrokovao neslaganje s kupoprodajnim ugovorom. Smatra se da je neslaganje s kupoprodajnim ugovorom koje se pojavilo u roku od šest mjeseci od dana preuzimanja robe postojalo već prilikom preuzimanja, ako neplatí, ako to ne proturječi prirodi robe ili ako se ne dokaže drugačije. U slučaju neslaganja robe s kupoprodajnim ugovorom potrošač ima pravo zatražiti:

 • besplatno dovođenje robe u stanje koje odgovara ugovoru putem popravka,
 • odgovarajuće smanjenje prodajne cijene,
 • dostavu rezervnog dijela,
 • raskid ugovora.

8.19 Prodavatelj je dužan riješiti reklamaciju i završiti postupak reklamacije na jedan od sljedećih načina:

 1. slanjem popravljene robe,
 2. slanjem novog zamjenskog dijela,
 3. zamjenom robe,
 4. vraćanjem prodajne cijene robe,
 5. davanjem primjerenog popusta na cijenu robe,
 6. pisanim zahtjevom za preuzimanje određene mjere od strane prodavatelja,
 7. obrazloženim odbijanjem robe.

8.20 Prodavatelj je obvezan obavijestiti kupca o načinu određivanja načina rješavanja reklamacije i o rješenju reklamacije pisanim putem u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja reklamacije posredništvom pošte, dostavne službe ili e-maila.

8.21 Garancija traje 24 mjeseca (osim ako nije specificiran drugi rok), razdoblje valjanosti garancije počinje teći od dana kada kupac preuzme robu.

8.22 Razdoblje valjanosti garancije se produžuje za razdoblje u kojem kupac nije mogao koristiti robu jer je bila na popravku koji pokriva garancija.

8.23 U slučaju zamjene robe za novu robu, kupac će dobiti dokument na kojem se navodi zamjena roku, a potencijalne reklamacije će se rješavati na temelju izvorne otpremnice i ovog reklamacijskog dokumenta. U slučaju zamjene robe za novu razdoblje valjanosti garancije počinje teći ispočetka, od dana preuzimanja nove robe, ali samo za novu robu.

8.24 Potrošač prvo može zatražiti od prodavatelja besplatni popravak ili besplatnu dostavu zamjenskih dijelova za robu. Kupac ima pravo na zamjenu robe samo ukoliko to nije nesrazmjerno s težinom greške. O tome je li greška srazmjerna odlučuje autorizirani servis u pisanoj recenziji greške. Na temelju dane odluke će se dalje postupati u skladu sa zakonom.

8.25 Svi popravci u okviru garancije, uvjetovani time da za vrijeme njihovog korištenja nije istekao rok prava na korištenje garancije u skladu s točkom 8.16 ovih Općih uvjeta poslovanja, su besplatni.

8.26 Ako se radi o grešci koja se može ukloniti reklamacija će se riješiti ovisno o odluci kupca u skladu s točkom 8.13 ovih uvjeta reklamacije i Općih uvjeta poslovanja na sljedeće načine:

 1. prodavatelj će ukloniti grešku ili
 2. prodavatelj će zamijeniti oštećenu robu.

8.27 Ako se radi o grešci koja se ne može ukloniti ili o višekratnoj grešci koja se može ukloniti ili ako se radi o većem broju otklonjivih greški zbog kojih se roba ne može normalno koristiti, prodavatelj će reklamaciju riješiti ovisno o odluci kupca, a u skladu s točkom 8.13 ovih uvjeta reklamacije i Općih uvjeta poslovanja na sljedeće načine:

 1. zamjenom robe za drugu, funkcionalnu robi jednakih ili boljih tehničkih parametara ili
 2. ako prodavatelj ne može zamijeniti robu za drugu, riješit će reklamaciju izdavanjem dobropisa za oštećenu robu.

8.28 Rješavanje reklamacije odnosi se samo na greške navedene u obrascu za podnošenje reklamacije.

8.29 Ukoliko se prilikom reklamacije jedna otklonjiva greška pojavi više od dva puta smatra se da se radi o višestrukoj otklonjivoj grešci.

8.30 Ukoliko se prilikom reklamacije na robi pojavljuju više od tri otklonjive greške u isto vrijeme smatra se da se reklamacija sastoji od većeg broja otklonjivih greški.

8.31 Prilikom reklamacije smatra se da je vrijeme, tijekom kojeg nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora kupac ne može pravilno koristiti robu zbog greške, duže od 180 dana.

8.32 Kupac nema pravo ponoviti reklamaciju, ukoliko je već iskoristio svoje pravo i zatražio od prodavatelja da odstrani grešku na robi u skladu s točkom 8.8 ovih uvjeta za reklamacije, za istu grešku (ili grešku istog tipa).

8.33 U slučaju da prodavatelj završi reklamacijski postupak obrazloženim odbijanjem reklamacije, ali greška na proizvodu objektivno i dalje postoji i nije odstranjena, kupac može pokušati ostvariti svoje pravo na uklanjanje greške na sudu. 

8.34 Obrazac za podnošenje reklamacije dostupan je ovdje.

8.35 Upozorenja vezana uz reklamaciju:

Ako je kupac poslao uređaje bez izvornog omota ili zaštitnog pakiranja društvo Katkyn, s.r.o. ne odgovara za moguća nastala oštećenja na tijekom transporta do servisa.

8.36 U slučaju da kupac – potrošač nije zadovoljan s time kako je prodavatelj riješio reklamaciju ili ako je kupac – potrošač od prodavatelja zatražio popravak, a nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj prekršio njegova prava, kupac – potrošač ima prava obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za popravak. Ako prodavatelj na takav zahtjev odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, kupac – potrošač ima pravo predložiti alternativno rješavanje spora pri tijelu za alternativno rješavanje sporova. Tijelo za alternativno rješavanje sporova je Slovačka tržišna inspekcija (Slovenská obchodná inšpekcia), Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 ili drugo legitimno tijelo upisano u registar tijela za alternativno rješavanje sporova Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, registar je dostupan na stranici https://www.mhsr.sk). Kupac – potrošač ima pravo odabrati kojem će se tijelu za alternativno rješavanje sporova obratiti.

8.37 U slučaju neopravdane reklamacije kupac nema pravo na naknadu troškova vezanih uz podnošenje reklamacije, a niti prodavatelj nema pravo na naknadu troškova nastalih s njegove strane (osim ako, primjerice, kupac ne ponavlja već podnesenu neopravdanu reklamaciju prema čemu se može zaključiti da se radi o zloporabi prava potrošača). Ako se utvrdi da je reklamacija neosnovana, reklamirana roba će se poslati natrag kupcu o trošak kupca.

8.38 Vraćanje novaca na drugačiji način, osim prijenosom s bankovnog računa prodavatelja na bankovni račun kupca, moguće je samo ako se ugovorne strane o tome prethodno usuglase. Vraćanje novaca putem pošte nije moguće iz tehničkih razloga, prijenos financijskih sredstava ostvaruje se jedino bankovnom transakcijom.

8.39. U slučaju dvojbi ugovorne strane su dogovorile da se vremenom korištenja smatra vrijeme od dostave robe (uključujući i dan kada je roba dostavljena).

8.40. Reklamaciju može podnijeti samo osoba čije se ima navodi na računu i u narudžbi.

9. Zaštita osobnih podataka

Ukinuto 25.5.2018. Nove uvjete obrade osobnih podatka, usklađene s važećim zakonodavstvom, možete pronaći na sljedećoj poveznici.

10. Raskid kupoprodajnog ugovora

10.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor zbog rasprodanosti zaliha, nedostupnosti robe ili ako proizvođač, dobavljač ili dostavljač robe, koja je predmet kupoprodajnog ugovora ili zbog više sile, odnosno ako unatoč svim naporima nije u stanju kupcu dostaviti robu u roku određenom u ovim Općim uvjetima poslovanja ili po cijeni navedenoj na internet trgovini. Prodavatelj je dužan odmah informirati kupca o danom uzroku i vratiti mu plaćeni iznos, u roku od 14 dana od obavještavanja isto o raskidu kupoprodajnog ugovora, na račun koji je kupac naveo. Prodavatelj može raskinuti kupoprodajni ugovor i ako kupac nije preuzeo robu u roku od pet radnih dana od dana kad ju je trebao preuzeti.

10.2 Kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor bez navođenja razloga pod uvjetima određenima Zakonom br. 102/2014 2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe i pružanja usluga temeljom ugovora sklopljenih na daljinu izvan službenih prostorija prodavatelja i o izmjeni i dopuni nekih zakona (u daljnjem tekstu "Zakon o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe") i to u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Kupac ima pravo u okviru tog roka robu raspakirati i isprobati na sličan način kao u klasičnoj trgovini. Isprobati ne znači početi koristiti robu te ju nakon toga vratiti prodavatelju. Smatra se da je kupac preuzeo robu u trenutku kada kupac ili treća osoba koju je on odredio, što ne uključuje dostavljača, preuzme svu naručenu robu u potpunosti ili ako:

 1. se roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi dostavlja višekratno, u trenutku kada preuzme posljednji dio robe,
 2. se roba koja se dostavlja sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela,
 3. se roba dostavlja u više navrata tijekom ograničenog razdoblja, u trenutku preuzimanja prve dostavljene robu.

10.3 Kupac slanjem narudžbe prodavatelju potvrđuje da je prodavatelj ispravno i na vrijeme ispunio svoju obvezu informiranja kupca u skladu s § 3 odlomka 1 Zakona o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe.

10.4 Kupac može kod prodavatelja zatražiti raskid ugovora u obliku pisma, drugom trajnom obliku ili može popuniti obrazac za raskid ugovora te ga poslati na adresu prodavatelja Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava.

10.5 Nastavno na prethodnu točku ovih Općih uvjeta poslovanja, kako biste raskinuli kupoprodajni ugovor preko obrasca za raskid ugovora potrebno je u njemu ispuniti sve tražene podatke, kao što su točna specifikacija robe (kod i naziv robe), datum narudžbe, broj narudžbe i broj računa, ime i prezime kupca, adresa kupca, potpis kupca, IBAN, naziv banke i datum. Nakon raskida kupoprodajnog ugovora kupac je dužan prodavatelju dostaviti neoštećenu, nekorištenu robu skupa s dodacima i darovima, dokumentacijom, uputom, garancijom, dokazom o plaćanju i sl., u izvornom pakiranju zapakiranu na isti način kao kad ju je primio, na adresu: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. Ako kupac nakon raskida kupoprodajnog ugovora prodavatelju šalje robu skupa s dodacima, što uključuje dokumentaciju, uputu, garanciju, dokaz o plaćanju i sl. (u daljnjem tekstu „roba“), preko društva Slovenská pošta a.s., robu može poslati samo putem usluge „Slanje na adresu“ („Balík na adresu“). Robu poslanu putem usluge Slanje u poštanski ured“ i pakete poslane s otkupninom nećemo preuzimati. Preporučujemo da osigurate robu.

Robu treba poslati u izvornom pakiranju ili u odgovarajućem pakiranju za slanje (ako nema izvorno pakiranje) koje odgovara zahtjevima slanja krhke robe, uključujući i sve dodatke, te označiti pošiljku odgovarajući simbolima jer prodavatelj ne odgovara za oštećenja nastala prije preuzimanja robe.

10.6 Ako kupac raskine ugovor time raskida i svaki vezani aneks ugovora.

10.7 Kupac može raskinuti ugovor, čiji predmet je roba koja treba biti dostavljena, i prije nego što počne teći rok za raskid ugovora. Ukoliko kupac pošalje obavijest da raskida ugovor prije isteka roka za raskid ugovora smatra se da je rok za raskid ispoštovan.

10.8 Nakon raskida kupoprodajnog ugovora prodavatelj će kupcu vratiti ukupan iznos koji je kupac uplatio vezano za sklapanje kupoprodajnog ugovora, prvenstveno prodajnu cijenu i troškove dostave, ili će se postupati u skladu sa točkom 6.8 ovih Općih uvjeta poslovanja te će se na adresu kupca poslati poklon bon. Uplaćeni iznos bit će vraćen kupcu u roku od 14 dana od dana od dana kad prodavatelj dobije obavijest kupca o raskidu kupoprodajnog ugovora. Povrat će se izvršiti na isti način na koji je kupac uplatio iznos, osim ako kupac u obrascu za raskid ugovora ne navede drugačije, i to bez obračunavanja drugih naknada.

10.9 Prodavatelj nije dužan kupcu vratiti sav uplaćeni iznos, u skladu s točkom 10.8 ovih Općih uvjeta poslovanja, dok mu kupac ne dostavi robu. Znači prodavatelj će kupcu vratiti uplaćena sredstva tek nakon što zaprimi vraćenu robu na adresu navedenu u točki 10.5 ovih Općih uvjeta poslovanja.

10.10 Ukoliko kupac raskine kupoprodajni ugovor u skladu s točkom 10.2 ovih Općih uvjeta poslovanja, a vraćena roba je rabljena, oštećena, nisu vraćeni svi dijelovi ili je vrijednost robe smanjena zbog ophođenja s robom izvan okvira ophođenja potrebnog za određivanje karakteristika i funkcionalnosti robe, prodavatelj ima pravo od kupca zatražiti naknadu štete u iznosu popravka robe i dovođenja robe u izvorno stanje, odnosno, prodavatelj ima pravo od kupca zatražiti uplatu u iznosu smanjene vrijednosti robe.

10.11 Kupac je u roku od najviše 14 dana od dana raskida kupoprodajnog ugovora poslati ili donijeti prodavatelju robu zajedno s dodacima, što uključuje i darove, dokumentacijom, uputo, garancijom, dokazu o plaćanju i sl., u izvornom pakiranju, nesavijenu i neoštećenu, odnosno u onom stanju u kojem ju je preuzeo.

Kupac je svjestan da ukoliko s robom dolaze i darovi, darovni ugovor između prodavatelja i kupca podrazumijeva da ako dođe do raskida kupoprodajnog ugovora darovni ugovor prestaje vrijediti, a kupac je dužan zajedno s robom koju vraća vratiti i darove. U slučaju da dani darovi nisu vraćeni, smatrat će se da se kupac neutemeljeno obogatio.

10.12 Prilikom raskida kupoprodajnog ugovora kupac snosi direktne troškove za povrat robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. Direktni troškovi povezani s povratom robe ne mogu se izračunati unaprijed. Prema dostupnim informacijama visina iznosa, ovisno o veličini, težini robe, udaljenosti između kupca i prodavatelja i o cijeni koju pružatelj usluge odabran od kupca naplaćuje za danu uslugu, bi trebala biti između 2 € i 150 €.

10.13 Prilikom raskida ugovora kupac snosi i direktne troškove za vraćanje robe koju zbog težine nije moguće vratiti poštom. Direktni troškovi vezani uz vraćanje robe ne mogu se izračunati unaprijed. Prema dostupnim informacijama visina iznosa, ovisno o veličini, težini robe, udaljenosti između kupca i prodavatelja i o cijeni koju pružatelj usluge odabran od kupca naplaćuje za danu uslugu, bi trebala biti između 2 € i 150 €.

10.14 U slučaju da kupac ne izvrši neku od obaveza, navedenih u točkama 10.4 i 10.5 ovih Općih uvjeta poslovanja, raskid ugovora ne može stupiti na snagu i prodavatelj nije dužan kupcu vratiti potpuni plaćeni iznos u skladu s točkom 10.8 ovih Općih uvjeta te također ima pravo na nadoknadu troškova vezanih uz vraćanje robe kupcu.

10.15 Kupac ne može raskinuti ugovor ukoliko je predmet kupoprodajnog ugovora:

 1. roba izrađena prema specifičnim željama potrošača, roba izrađena na mjeru ili roba namijenjena za isključivo jednog potrošača,
 2. roba zatvorena u zaštitnom pakiranju koja se ne može vratiti jer je štetna za zdravlje ili to ne bi bilo higijenski, a čije se zaštitno pakiranje nakon dostave smatra oštećenim ili roba koja se zbog svoje karakteristika ne može vratiti,
 3. roba koje je, zbog svoje prirode, nakon dostave neodvojivo pomiješana s drugom robom – npr. setovi i druge posebne akcije i pakiranja (u tom slučaju kupac treba raskinuti kupoprodajni ugovor za cijeli set ili pakiranje),
 4. roba koja je osobno preuzeta na lokaciji za preuzimanje kod prodavatelja te ju je kupac tamo pregledao.

10.16 U slučaju osobnog preuzimanja ne može se koristiti pravo na raskid ugovora ukoliko je kupac provjerio robu prilikom preuzimanja.

10.17 U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora kupac treba poslati robu na adresu Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. Povrat robe ne može se obaviti osobno u poslovnici.

11. Platforma za internetsko rješavanje sporova

 Kupci – potrošači imaju pravo koristiti platformu za internetsko rješavanje sporova (u daljnjem tekstu „IRS“) za rješavanje svojih sporova na odabranom jeziku. Kupac – potrošač može kao alternativno rješenje spora koristiti IRS platformu dostupnu na web stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupac – potrošač prilikom predlaganje žalbe na IRS platformi treba ispuniti električni obrazac za žalbe. Upisane informacije moraju biti dovoljne kako bi se mogao definirati prikladan subjekt za alternativno internetsko rješavanje sporova. Kupac – potrošač može priložiti dokumente koji podupiru njegovu žalbu.

12. Recenzije proizvoda

 Prodavatelj ima pravo zatražiti uklanjanje ili neobjavljivanje recenzija proizvoda i usluga koje sadrže neprimjerene izraze, nisu istinite, ne odgovaraju danom proizvodu, sadrže poveznice na druge stranice ili na bilo koji način obmanjuju, pružaju netočne informacije te tako štete ugledu društva.

13. Poklon bonovi

13.1 Poklon bonovi koje je izdao prodavatelj mogu se iskoristiti za kupnju robe u internet trgovini prodavatelja. Ukoliko nije navedeno drugačije, poklon bon se može iskoristiti samo za kupnju robe, ne odnosi se na usluge, troškove poštarine i druge naknade.

13.2 Vrijednost poklon bona navedena je na svakom poklon bonu kao iznos s PDV-om te se bon koristi kao popust na ukupan iznos naručene robe s PDV-om. Poklon bon se može iskoristiti jednokratno u svom ukupnom iznosu za jednu kupovinu. Ukoliko je iznos narudžbe veći od iznosa poklon bona potrebno je uplatiti razliku, a kada je iznos bona veći od iznosa narudžbe preplaćeni iznos se ne vraća.

13.3 Poklon bon se ne može zamijeniti za gotovinu. Ako kupac odluči raskinuti kupoprodajni ugovor koji je platio poklon bonom, ima pravo na povrat novaca u obliku poklon bona (poklon bon se šalje na adresu koju je kupac naveo).

14. Prodaja robe 2. klase

14.1 Prodavatelj u svojoj trgovini nudi i mogućnost sklapanja kupoprodajnog ugovor za robu 2. klase. Robom 2. klase smatra se raspakirana roba, roba s oštećenim pakiranjem i vraćena korištena roba.

14.2 Garancija na robu 2. klase je 24 mjeseca od dana preuzimanja robe.

14.3 Roba 2. klase se prilikom reklamacije ne može zamijeniti za novi artikl.

14.4 Reklamacije robe 2. klase u skladu su s općim odredbama o reklamacijama, ukoliko u ovdje nije navedeno drugačije.

14.5 Roba 2. klase ne može se reklamirati zbog „greške“ ili nekog drugog razloga radi kojeg je i prodana po nižoj cijeni.

15. Igre i natjecanja

Opća pravila natjecanja su:

15.1 Natjecanje će se odviti preko interneta. U natjecanju mogu sudjelovati sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem i adresom za dostavu na teritoriju Republike Slovačke (u daljnjem tekstu „sudionik“ ili „sudionici“). Ako se radi o osobi mlađoj od 18 godina, takva osoba potvrđuje da ima privolu za sudjelovanje od zakonskog skrbnika. U natjecanju ne mogu sudjelovati osobe koje su radnopravnom odnosu s organizatorom natjecanja ili koje direktno sudjeluju u aktivnostima povezanim s organizacijom natjecanja kao ni njihovi članovi obitelji: rođaci u prvom koljenu, braća i sestre ili supružnici (osobe koje su članovi kućanstva dane osobe sukladno § 116 i 117 Zakona br. 40/1964 Građanskog zakonika).

15.2 Ždrijeb će uključiti sve kupce koji su naručili robu i proveli plaćanje. Uz naručenu robu kupcu će biti poslan i e-mail s informacijom o sudjelovanju u natjecanju. U ždrijeb neće biti uključeni kupci koji su poslali narudžbu, ali naručenu robu nisu, platili, preuzeli ili su je vratili u roku od 14 dana. Organizator će odabrati pobjednike natjecanja u sjedištu. Također će odabrati 5 zamjenskih pobjednika ukoliko ne bude mogao kontaktirati izvorne pobjednike, ili ukoliko izvorni pobjednik odbije nagradu.

15.3 Organizator će pobjednike kontaktirati telefonski, a kasnije i preko e-maila u kojem će im se objaviti točno mjesto i vrijeme preuzimanja nagrade. Potvrda preuzimanja nagrade bit će prihvaćena u roku od 5 kalendarskih dana od dana kada je organizator obavijestio pobjednike. Ukoliko pobjednik ne potvrdi preuzimanje u navedenom roku gubi pravo na nagradu, a organizator kontaktira zamjenskog pobjednika, redom kojim su izvučeni iz ždrijeba, njih se kontaktira pod istim uvjetima. Ako se ni na taj način ne uspiju podijeliti nagrade u tom slučaju nepreuzete nagrade ostaju u vlasništvu organizatora natjecanja.

15.4 Organizator nije odgovora ni za kakvu štetu ili druga prava sudionika natjecanja vezane za krive, odnosno netočne podatke sudionika, kao ni za nepreuzimanje nagrade na mjestu i u vremenu koje je odredio organizator. Ako organizator otkrije da mu je sudionik dao netočne podatke ili informacije, ima pravo, na temelju vlastite odluke, takvog sudionika isključiti iz natjecanja, odnosno, takvomu sudioniku ne uručiti nagradu. Organizator također ima pravo iz natjecanja isključiti sudionika koji:
- je djelovao ili planira djelovati u suprotnosti s ovim pravilima natjecanja,
- je pokušao osvojiti nagradu na nepošten i zlonamjeran način ili
- je svojim djelovanjem na bilo koji način pa čak i potencijalno naštetio dobroj reputaciji organizatora.

15.5 Ne postoji zakonsko pravo na nagradu osvojenu u natjecanju, pravo na nagradu ne može se prenijeti na drugu osobu te se vrijednost nagrade ne može isplatiti u gotovini. Sudionici uzimaju u obzir da ostvarivanje nagrada sudskim putem u skladu s § 845 zakona br. 40/1964 Građanskog zakonika nije moguće. Dobit u obliku nagrade se oporezuje u skladu sa Zakonom br. 595/2003 o porezu na dobit (Zákon br. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

15.5 Organizator ima pravo mijenjati i dopunjavati pravila natjecanja prema vlastitom nahođenju, što se prvenstveno odnosi na način, mjesto i vrijeme izvlačenja, broj zamjenskih pobjednika, prekid, odgađanje ili otkazivanje natjecanja i sl. Pravila natjecanja i njihove promjene organizator objavljuje na www.medeigracke.hr. Organizator neće sudionicima nadoknaditi nikakve troškove vezane uz sudjelovanje u natjecanju i preuzimanje nagrade.

15.6 Sudjelovanje u natjecanju je dobrovoljno te sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila natjecanja. Pravila se u pisanom obliku pohranjuju na adresi Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava za vrijeme trajanja natjecanja.

16. Zaključne odredbe

16.1. Prodavatelj ima pravo mijenjati ove Opće uvjete poslovanja. Obveza pisane obavijesti o promjenama Općih uvjeta poslovanja ispunjava se objavljivanjem promjena na stranici internet trgovine prodavatelja.

16.2 U slučaju kada je kupoprodajni ugovor sklopljen u pisanom obliku, svaka promjena istog mora također biti u pisanom obliku.

16.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja za kupca postaju obvezujući u trenutku kada kupac pošalje narudžbu putem interneta.

16.4. Kupac slanjem narudžbe potvrđuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja te se slaže sa njihovim sadržajem.

16.5 Ugovorne strane su suglasne da će se komunikacija između njih odvijati prvenstveno preko e-maila, odnosno putem pisama.

16.6 Odnosi koji nisu definirani u ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se u skladu s Građanskim zakonikom, Zakon br. 22/2004 o internet trgovini i izmjenama i dopunama zakona br. 128/2002 o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta vezanoj uz zaštitu potrošača i o izmjeni i dopuni nekih zakona u obliku zakona br. 284/2002 (Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača i izmjeni zakona Narodnog vijeća Republike Slovačke br. 372/1990 Zbornika o prijestupima i Zakona br. 102/20154 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluge na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan prodajnog prostora prodavatelja i o izmjeni i dopuni nekih zakona (Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

17. Korištenje materijala sa stranice

Sva prava Katkyn, s.r.o. su pridržana. Bilo kakvo korištenje sadržaja – djelomično ili cjelovito, a posebno kopiranje i dijeljenje tekstova (opisa), slika, fotografija ili nacrta, na bilo koji mehanički ili elektronički način je zabranjeno bez pisane dozvole Katkyn, s.r.o.

Prilozi uz Opće uvjete poslovanja 

Prilog 1. – Obrazac za raskid kupoprodajnog ugovora (u obliku pisma)

Prilog 2. – Opis postupka vezanog uz pravo kupca na raskid ugovora u roku od 14 dana

Želimo vam ugodno kupovanje na nađem web-shopu!

Hračkárstvo Bratislava i internet trgovina Medeigracke.hr 

*Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 13. 6. 2016. te poništavaju sve prijašnje oblike OUP. Prodavatelj ima pravo promijeniti OUP bez prethodnog upozorenja.

18. Odgovornost

Društvo Katkyn, s.r.o. upozorava da su informacije na njihovim internetskim stranicama djelomično preuzete od trećih strana te mogu sadržavati pogrešne opće i tehničke činjenice, pravopisne pogreške i mogu se aktualizirati bez prethodnog upozorenja. Društvo Katkyn, s.r.o. može u bilo kojem trenutku, bez prethodnog upozorenja mijenjati proizvode i usluge opisane na svojim internetskim stranicama i ne odgovara za ispravnost činjenica u navedenim opisima.

Katkyn, s.r.o. nije odgovorna prema drugoj strani za direktne, indirektne, izvanredne ili druge štete nastale korištenjem informacija s njenih internetskih stranica ili poveznica s drugih internetskih stranica, što uključuje izgubljenu dobit, vezane troškove, remećenje rada i druge štete. Društvo Katkyn, s.r.o. ne daje nikakve garancije ni jamstva, osim onih koje proizlaze iz zakona i onih koje daju dobavljači robe i pružatelji usluga koje se nude na internetskim stranicama njenih trgovina, kada je to specifično navedeno kod danog proizvoda ili usluge.